Svaki treći vozač autobusa koristi sigurnosni pojas, dok svaki sedmi koristi telefon u toku vožnje

Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije poslala je na adresu redakcije AutoSrbija.club saopštenje koje se tiče upotrebe sigurnosnog pojasa i telefona u toku vožnje vozača autobusa koje prenosimo u celini:

Komunikacija sa vozačem, odnosno distrakcija pažnje u vožnji može da bude veoma pogubna, a što se može videti na primeru vozača koji upravlja autobusom na auto-putu brzinom od 100 km/h i ako ima ometanje pažnje od 2 sekunde, tada će vozilo preći put od 56 metara, a da isti nije bio pod kontrolom vozača. Kada se vrši organizovani prevoz dece brzina autobusa je ograničena na 70 km/h, a na auto-putu na 90 km/h. (Propisano članom 45. Zobs-a).

Pravilnik u članu 5. propisuje da obavljanje organizovanog prevoza dece ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem, a u članu 6. propisuje da se obavljanje organizovanog prevoza dece vrši autobusom kojim upravlja vozač koji:

 1. je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom;
 2. poseduje i nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana;
 3. najmanje tri godine poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
 4. poseduje dokaze o aktivnosti vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana, kao i da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova;
 5. poseduje odgovarajuću kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača;
 6. ima važeći ugovor o radu za vozača,
  Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece organizator prevoza najkasnije u roku od 48 sati pre otpočinjanja prevoza obaveštava MUP o: prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.
  Policijski službenik vrši kontrolu ispunjenosti uslova i alkotestiranje vozača neposredno pre otpočinjanja organizovanog prevoza dece.
  Ako policijski službenik posumnja na tehničku ispravnost autobusa, autobus se upućuje na kontrolni tehnički pregled, u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.
  Ako policijski službenik utvrdi da neki od uslova nije ispunjen, organizovani prevoz dece neće započeti do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
  Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece potrebno je da uz grupu do 30 dece bude prisutan najmanje jedan grupni pratilac u saobraćaju, dok je za grupu veću od 30 dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca. Lica koja se prevoze ponašaju se na takav način da ne ometaju vozača i ne narušavaju opštu bezbednost, a grupni pratioci u saobraćaju su dužni da obezbede mir i disciplinu tokom vožnje.

Obavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom koji poseduje potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana, osim u slučaju novoproizvedenog autobusa kojem od datuma prve registracije u Republici Srbiji nije proteklo više od dve godine koji ne mora posedovati ovu potvrdu.

Profesionalni vozač može neprekidno da upravlja vozilom 4,5 sata, zatim pauza najmanje 45 minuta (ili podeljena – prva najmanje 15 minuta a druga najmanje 30 minuta), nakon koje može opet da upravlja vozilom 4,5 sata posle čega više ne sme da upravlja vozilom (dva puta nedeljno može upravljati vozilom 10 sati).
Vozača autobusa može da angažuje prevoznik (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik), ako poseduje licencu za prevoz. Licenca za prevoz važi najduže 10 godina.

Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole propisani su članom 180. ZOBS-a, a vozačku dozvolu za vozača autobusa D kategorije može dobiti lice koje je navršilo 24 godine.

Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C najmanje dve godine.

Da bi vršio organizovani prevoz dece vozač mora imati starosni uslov od najmanje 27 godina (ovo je minimalna starosna granica za vozača da bi obavljao organizovan prevoz dece – ako stekne D kategoriju sa 24 godine starosti).

Da bi upravljao autobusom vozač mora imati stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku, a koju dokazuje posedovanjem kvalifikacione kartice vozača ili upisanim kôdom „95“ u vozačku dozvolu. Period važenja kvalifikacione kartice vozača je 5 godina.
Angažovan kao profesionalni vozač mora da poseduje lekarsko uverenje da je zdravstveno sposoban, koje ne može biti starije od 3 godine, a kod organizovanog prevoza dece ne starije od 1 godine.
Lekarskim uverenjem vozač dokazuje da je zdravstveno i psihofizički sposoban da upravlja vozilom u saobraćaju.