Švajcarski savezni vrhovni sud odbio je zahtev Hrvatske za reviziju presude UNCITRAL, još jednom potvrdivši da nije bilo korupcije

Savezni vrhovni sud Švajvcarske odbio je zahtjev Hrvatske za reviziju u odnosu na odluku Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) u sporu između MOL-a i Vlade Republike Hrvatske presudom od 11.10.2022. i dodelio MOL-u 250.000 švajcarskih franaka. Slično kao i 2017. godine, Savezni vrhovni sud je u svojoj odluci od 11. oktobra 2022. potvrdio zakonitost odluke UNCITRAL-a, ne ostavljajući mogućnost revizije.

Na osnovu odluke Suda, ugovori između MOL-a i Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na korporativno upravljanje Inom (uključujući Prvu izmjenu i dopunu Ugovora o međusobnim odnosima dioničara, Glavni ugovor o poslovanju s plinom, kao i Prvi dodatak Glavnom ugovoru o poslovanju s plinom potpisan 2009. godine) ostaje na snazi i obvezujući za Republiku Hrvatsku i MOL.

U odluci UNCITRAL-a iz 2016. godine jasno je navedeno da nije moguće utvrditi korupciju prilikom sticanja prava upravljanja Inom. Osim u Republici Hrvatskoj, svi sudovi i istražni organi došli su do istog zaključka: korupcije nije bilo. Kada je reč o postupcima u Hrvatskoj, čak je i Ustavni sud RH utvrdio ozbiljne povrede prava.

Republika Hrvatska je u februaru 2022. godine zatražila preispitivanje odluke UNCITRAL-a, koja je objavljena u arbitražnom postupku koji je Republika Hrvatska pokrenula protiv MOL-a 2016. godine. Tom odlukom odbačene su hrvatske optužbe za korupciju, utvrđeno je da je korporativno upravljanje Inom zakonito i da MOL ispunjava sve svoje ugovorne obaveze. Hrvatska je zahtev za reviziju zasnovala na presudi o korupciji koju je doneo Vrhovni sud Republike Hrvatske 2021. godine.

U julu 2022. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova (ICSID), arbitražni sud Svetske banke sa sedištem u Vašingtonu, doneo je svoju konačnu presudu u kojoj se složio sa odlukom UNCITRAL-a: Republika Hrvatska nije uspela da dokaže navode o korupciju u ovom postupku, a utvrđeno je da je krunski svedok potpuno lišen kredibiliteta. Tokom devetogodišnje arbitraže, arbitražni sud ICSID-a doneo je jednoglasnu odluku na osnovu svedočenja desetina svedoka, kao i desetina hiljada stranih dokumenata. Osim što korupcija nije dokazana, ICSID je presudio u korist MOL-a i odluke Vlade Republike Hrvatske u vezi sa gasnim poslovanjem Ine 2014. godine i MOL-u dosudio odštetu od oko 236 miliona američkih dolara.