Vlasnici trotineta koji za pogon koriste električnu energiju- bateriju moraće do 15. juna ove godine da „registruju“ (pribave odgovarajuću nalepnicu) za svoje vozilo.
Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnica za laka električna vozila stupio je danas na snagu, a svi koji poseduju takozvana laka električna vozila moći će da zatraže nalepnicu za registraciju. Ceo proces će trajati do 15. juna ove godine.
Posle ovog datuma u saobraćaju neće moći da učestvuju laka električna vozila na kojima nije postavljena nalepnica.
Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila sadrži detaljna upustva, kao i izgled nalepnice.
U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke – ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja, podatke o prebivalištu – mesto, poštanski broj, ulicu i kućni broj, telefon, e-mail, kao i podatke o lakom električnom vozilu – marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.
Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.
Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima koja su navedena na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

Samo električni trotineti ne i električni bicikli

Poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena je definicija Lakog električnog vozila koje predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW (kilovata), čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h (kilometara na čas) i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg (kilograma).

Jasno je da električni bicikli ne spadaju u ovu kategoriju i da se pod terminom „laka električna vozila“ podrazumevaju isključivo trotineti sa po jednim točkom napred i nazad, bez mesta za sedenje i sa navedenim karakteristikama snage, mase i brzine dok se ne podrazumevaju bilo kakvi monocikli, bicikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva, skejtovi i sl.

Na osnovu odredaba gore pomenutih izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, 1. marta 2024. godine donesen je Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 16/24.

Prema odredbama navedenog Pravilnika stupanje na snagu je 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, njegova primena počinje 5. aprila 2024. godine, a nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.