Er Srbija dobila je jednostrani zahtev od aerodroma Shipol u Amsterdamu (AMS) da od četvrtka, 7. jula, do kraja jula smanji broj sedišta u ponudi na letovima iz Amsterdama ka Beogradu. Aerodrom Shipol taj zahtev pravda činjenicom da zbog nedostatka radne snage, prevashodno na bezbednosnoj kontroli, ne može da organizuje proces rada koji bi omogućio opslugu aviona na vreme pri postojećem obimu saobraćaja. Er Srbija u ovom trenutku leti devet puta nedeljno do Amsterdama.  

Srpskoj nacionalnoj avio-kompaniji, kao i svim drugim avio-kompanijama koje saobraćaju sa ovog aerodroma, dostavljene su kvote kojima se reguliše maksimalni broj raspoloživih sedišta na odlaznim letovima iz Amsterdama. S druge strane, na dolaznim letovima ka Amsterdamu, takva ograničenja ne postoje.  

Usled nepovoljnih vremenskih uslova na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, otkazan je današnji (utorak, 5. jul 2022. godine) let Er Srbije JU374 od Beograda do Ciriha. Posledično, zbog isticanja radnog vremena aerodroma u Cirihu, otkazan je i povratni let JU375 od Ciriha do Beograda.

Pored toga, zbog pomenutih nepovoljnih vremenskih uslova, kao i nemogućnosti točenja goriva na beogradskom aerodromu, došlo je do posledičnih višesatnih kašnjenja još nekoliko redovnih i čarter letova srpske nacionalne avio-kompanije u popodnevnim i večernjim satima.

Er Srbija žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se saobraćaj normalizuje što je moguće pre. Istovremeno, putnicima se pruža neophodna podrška.

Srpska nacionalna avio-kompanija takođe preduzima neophodne korake da preusmeri na alternativne letove sve one koji su izgubili svoje konekcije.Bezbednost naših putnika i članova posade su najvažniji prioritet za Er Srbiju.

Er Srbija smatra da joj se, nametanjem pomenute vrste ograničenja i limitiranjem broja putnika po letu nanosi velika finansijska i reputaciona šteta, pre svega zbog brojnih putnika sa kupljenim kartama kojima će ukrcavanje biti uskraćeno u slučaju popunjenosti aviona preko dozvoljenog kapaciteta u skladu sa dodeljenom kvotom za konkretne dane, iako će na tim letovima ostati slobodna mesta, ali i zbog reputacije kompanije u široj javnosti. Er Srbija takođe smatra da ovakav potez nije zasnovan na odnosu međusobnog poštovanja i uvažavanja, imajući u vidu da srpska nacionalna kompanija na toj ruti neprekidno leti već preko 50 godina i da je bila jedini prevoznik koji je tokom dužeg perioda za vreme pandemije korona virusa održavao saobraćaj između Beograda i Amsterdama. Kompanija će uputiti dopis aerodromu Shipol sa molbom da se zahtev ponovo razmotri i da se od njega odustane, a trenutno se ispituju pravne mogućnosti da se zahteva nadoknada štete koja bi Er Srbiji bila pričinjena tom jednostranom odlukom.      

Pored toga, kada je reč o drugoj avio-kompaniji, koja je relativno nedavno, posle tridesetogodišnje pauze, uspostavila letove i koja u ovom trenutku takođe leti između Beograda i Amsterdama i to dva puta dnevno, ona će biti u prednosti, imajući u vidu da je njoj Shipol matični aerodrom i da su joj stoga na raspolaganju različite mogućnosti da prilagodi smanjenje broja sedišta svojim potrebama. Smatramo da se time ozbiljno narušavaju načela konkurentnosti dveju avio-kompanija koje lete na toj ruti.

Na kraju, srpska nacionalna avio-kompanija, kao i sve druge kompanije, bila je u obavezi da planira i obavi sve letove ka amsterdamskom aerodromu prema istorijskim slotovima, bez mogućnosti smanjenja obima saobraćaja, a shodno politici zadržavanja istorijskih slotova usvojenoj od strane nadležnih institucija EU. Paradoksalno, doneta je nova uredba kojom se od avio-kompanija sada traži da smanjuju kapacitet i otkazuju letove, koji su u međuvremenu rasprodati usled povećane tražnje za putovanjima ovog leta.

Schiphol Airport’s request to reduce the number of seats offered on flights from Amsterdam

Air Serbia received a unilateral request from Schiphol Airport in Amsterdam (AMS) to reduce the number of seats on offer on flights from Amsterdam to Belgrade from Thursday, July 7, until the end of July. The Schiphol Airport justifies that request by the fact that due to the staff shortage, primarily at security control, it cannot organize a work process that would enable the aircraft to be handled on time with the existing volume of traffic. Air Serbia currently flies nine times a week to Amsterdam.

The Serbian national airline, as well as all other airlines operating from this airport, were provided with quotas that regulate the maximum number of available seats on outgoing flights from Amsterdam. On the other hand, there are no such restrictions on incoming flights to Amsterdam.

Air Serbia believes that, by imposing the mentioned type of restrictions and limiting the number of passengers per flight, it is causing great financial and reputational damage, primarily due to the number of passengers with purchased tickets who will be denied boarding in case the aircraft is overbooked already over given quota on certain days, despite seats will remain available on the given flights, but also due to the company’s reputation in the general public. Air Serbia also believes that such a move is not based on a relationship of mutual respect and appreciation, bearing in mind that the Serbian national company has been flying continuously on that route for over 50 years and that it was the only carrier that maintained traffic between Belgrade and Amsterdam for a long period during the coronavirus pandemic. The company will send a letter to Schiphol Airport with a request to reconsider the demand and to give it up, and legal possibilities are currently being examined to request compensation for the damage caused to Air Serbia by that unilateral decision.

In addition, when it comes to another airline, which relatively recently, after a thirty-year hiatus, established flights and which at the moment also flies between Belgrade and Amsterdam but twice a day, it will have an advantage, bearing in mind that it is Schiphol Airport’s hub carrier and that it therefore has various options available to adapt the reduction in the number of seats to its needs. We believe that this seriously violates the principles of competitiveness of the two airlines that fly on that route.

In the end, the Serbian national airline, like all other companies, was obliged to plan and operate all flights to Amsterdam airport according to historical slots, without the possibility of reducing the volume of traffic, and in accordance with the policy of retaining historical slots adopted by the competent EU institutions. Paradoxically, a new regulation was passed which now requires airlines to reduce capacity and cancel flights, which have since sold out due to increased demand for travel this summer.