Agencija za bezbednost saobraćaja podseća sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije, koja ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da je rok za podnošenje zahteva za dodelu zaštitnih ramova 8. decembar 2023. godine.
Modeli i tipovi traktora koji su obuhvaćeni subvencionisanom dodelom zaštitnog rama za upotrebljavani traktor su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.
Zaštitni ram služi da pruži zaštitu vozača traktora prilikom prevrtanja. Ugradnjom zaštitnih ramova koji su ispitani i odobreni smanjuje se broj stradanja, kao i povreda ukoliko dođe do prevrtanja traktora.
Podsećamo da su uslovi koje fizička lica kao podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju da ispune sledeći:
• pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima,
• potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu,
• fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano (u slučaju opravdanih razloga kao što su prestanak pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo kao i gubitak računa zbog čega imaoci neregistrovanih traktora nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo, potrebna je izjava potvrđena potpisima dva svedoka i overena od strane nadležnog organa o posedu od 5 godina za traktor koji je star najmanje 10 godina),
• fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev,
• dokaz o izmirenim troškovima propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara,
• potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
• sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.


Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama“.
Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva možete naći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.