Foto: Freepik


Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije je našoj redakciji dostavila pojašnjenje procedure za dobijanje naleonica za električne trotinete.

Saopštenje u celini prenosimo:

Poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena je definicija LAKOG ELEKTRIČNOG VOZILA koje predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.
Na osnovu pomenutih izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, 1. marta 2024. godine donesen je Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila, koji je stupio na snagu 5. aprila 2024. godine.
U navedenom pravilniku objašnjena je procedura podnošenja zahteva za dobijanje nalepnice, dat je obrazac zahteva i način popunjavanja, kao i spisak potrebne dokumentacije.
Procedura podnošenja zahteva za dobijanje nalepnice nalazi se u daljem tekstu.
Imalac lakog električnog vozila popunjava i podnosi zahtev za izdavanje nalepnice na propisanim obrascima i predajnim mestima sa liste koja je objavljena na zvaničnom sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije (spisak možete pogledati na linku https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20240409114046-lev-spisak-lokacija.pdf).
Uz zahtev se, saglasno zakonu, prilaže:
1) tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila (ova dokumentacija se po pravilu dobija prilikom kupovine trotineta);
2) fotokopija lične karte ili očitana lična karta, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica;
3) popunjena i potpisana izjava, na propisanom obrascu (preuzima se na predajnom mestu);
4) dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice.
Nalepnica je trajna, odnosno ne zahteva godišnje obnavljanje.
U slučaju oštećenja ili uništenja nalepnice, na zahtev imaoca lakog električnog vozila, može se izdati nova nalepnica.
Samo izdavanje nalepnice i postavljanje nalepnice ne bi trebalo da traje duže od 30 minuta. Treba napomenuti da je potrebno dovesti i sam trotinet na predajno mesto, kako bi operater pregledao trotinet i zalepio nalepnicu.
Sve dodatne informacije o načinu podnošenja zahteva, potrebnoj dokumentaciji i detaljnijoj informaciji o predajnim mestima, možete dobiti kroz kontakt formu putem imejla trotineti@amss-cmv.co.rs, kao i putem kol centra AMSS na broj 1987.
Nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

CENA NALEPNICE